Despre proiect

Sursa de finanțare: Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Componenta 1 – CP2/2017 – Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, Operațiunea – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Valoarea totală a proiectului: 785.974,30 lei, din care 781.811,68 lei valoare eligibilă și 4.162,62 lei valoare neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia.

Durata proiectului: 18 luni

Proiect implementat, în parteneriat cu APDT – Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov și ADER – Asociația de Dezvoltare Economică și Regională, derulează, în baza contractului de finanțare POCA/111/1/1/111701 din 11.05.2018, proiectul „POlitici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă”.

Proiectul se concentrează pe creșterea calității și eficienței activităților/ acțiunilor de implicare a ONG-urilor din domeniul turismului în demersul de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern cu scopul dezvoltării/ promovării unui turism sustenabil.

Implicarea ONG-urilor din turism în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de guvern privind problemele cu care se confruntă domeniul turistic. Principalele propuneri privesc: – reducerea evaziunii fiscale în industria hotelieră – măsuri de securitate în turismul național – garantarea pachetelor turistice – legea privind statutul OMD-urilor – legea turismului

Dezvoltarea de abilități specifice privind implicarea angajaților ONG-urilor și a partenerilor sociali în demersul de elaborare și promovare de propuneri alternative la politicile publice inițiate de guvern. În acest sens vor fi organizate cursuri de formare – advocacy și loby pentru a înțelege care este demersul în formularea de politici publice. De asemenea pentru a identifica și formula corect problemele cu care se confrunta cei implicați în domeniu se va organiza un curs pentru managerii Organizațiilor de Management al Destinațiilor. Vor fi organizate dezbateri și întâlniri în care se vor propune și analiza posibile alternative la politicile publice inițiate de guvern.

Creșterea gradului de informare și conștientizare a societății publice privind implicarea comunității în viața publică și participarea la procese decizionale.

Rezultate estimate ale proiectului:

Grupul țintă al proiectului este format din 274 persoane.

– 20 de persoane din ONG-uri și parteneri sociali instruiți în domeniile advocacy și lobby și 32 de persoane instruite/ formate în managementul destinației, minim 250 de persoane din ONG-uri și parteneri sociali participante la dezbateri publice pe tema turismului

– minim o politică publică alternativă în domeniul turismului elaborată

– minim o politică publică alternativă în domeniul turismului promovată și acceptată

– platforma de comunicare/ mecanism/ instrument de consolidare a dialogului social și civic implementată la nivel național.

274 persoane

participante la dezbateri

20 de persoane

din ONG-uri și parteneri sociali instruiți în domeniile advocacy și lobby

32 de persoane

instruite/ formate în managementul destinației

785.974,30 lei

Valoarea totală a proiectului